Znak Klubu
 
 
Navigace
 
MENU
· Domů
· Články
· Kontaktujte nás
· Galerie fotek
· Archiv novinek
· Vyhledávání

MŮŽE SE HODIT
· Doby lovu zvěře
· Recepty
· Zápisník mladého myslivce
 
Kdo je on-line
  · Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 30,659
· Nejnovější člen: SurusRON
 
Diskuze fóra
 
Nejnovější diskuze
Žádná diskuze
Nejdiskutovanější
Žádná diskuze
 
Poslední články
  · Výtvarná soutěž ...
· Prázdninový pobyt ...
· Z činnosti Klubu p...
· Ostříž lesní - F...
· Slípka zelenonohá ...
 
Stanovy Klubu
  Stanovy Klubu přátel Řádu Sv. Huberta

§ 1 Název a sídlo
1) Klub přátel Řádu Svatého Huberta (dále jen „Klub") je sdružením, vzniklým podle § 6. zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které hájí zájmy svých členů a své zájmy a uplatňuje je v souladu s právními předpisy.

2) Sídlem Klubu je Trutnov (SLŠ a VOŠL Trutnov, Lesnická 9/10, 541 01 Trutnov).

§ 2 Poslání Klubu
1) Úzce spolupracovat s Řádem Svatého Huberta se sídlem v Kuksu (dále jen „ŘSH")
2) Zachovávat a rozvíjet hodnoty tradic české myslivosti a tyto sdělovat veřejnosti.
3) Pracovat s mládeží v zájmových kroužcích.
4) Spolupracovat s orgány ochrany přírody a myslivosti, dalšími orgány, institucemi i soukromými osobami.
5) Navazovat spolupráci s jinými organizacemi.
6) Umožňovat svým členům dodržování zákonných povinností pro výkon práva myslivosti v České republice (dále jen „ČR").
7) Podporovat zájmy svých členů a zájmy své.

§ 3 Orgány Klubu
1) Orgány Klubu jsou:

• Předseda Klubu
• Místopředseda klubu
• Rada Klubu
• Členská schůze

Předseda Klubu :

• Je volen radou.
• Užívá titul "Mistr".
• Jedná jménem Klubu ve vnějších záležitostech.
• Řídí a organizuje Radu Klubu a svolává její zasedání.
• Svolává Členskou schůzi.
• Rozhoduje o vyloučení člena Klubu.
• Má právo účastnit pracovních tabulí ŘSH.
• Může pověřit kteréhokoli člena jednáním jménem a v zájmu Klubu.
• Toto pověření musí být písemné, opatřené razítkem Klubu a podpisem Mistra.

2) Místopředseda Klubu zastupuje Předsedu v jeho funkcích a to jen s jeho písemným souhlasem. Je volen jako člen Rady. Má právo užívat titul "Vícemistr".

3) Rada Klubu zasedá nejméně třikrát za jeden kalendářní rok.

• Sestává se ze tří až sedmi členů Klubu, volených Členskou schůzí a jmenovaných Velmistrem ŘSH.
• Eviduje členy Klubu.
• Má schvalovací právo o činnosti Klubu.
• Je odvolacím orgánem v jednání o vyloučení člena.
• Navrhuje čestné členství osob.

4) Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně. Svolává a řídí ji Mistr Klubu.

• Stanovuje výši členského příspěvku pro každý následující rok.
• Stanovuje termín složení členského příspěvku pro každý následující rok.
• Volí členy Rady Klubu.
• Schvaluje stanovy a změny ve stanovách Klubu.
• Hlasuje o závažných krocích v činnosti a uspořádání Klubu.

§ 4 Členství v Klubu
1) Řádným členem (dále jen „členem") může být osoba, která je držitelem „pasovacího listu" člena, odznaku Klubu, která řádně uhradí členský příspěvek a která je v evidenci členů Klubu.
2) Čestné členství v Klubu uděluje předseda na návrh Rady Klubu, vzácným hostům, osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj české myslivosti či činnost Klubu. Čestní členové jsou zbaveni povinnosti platit členské příspěvky a nemají právo volit,ani být voleni.
3) Členy eviduje na základě splnění podmínek členství v Klubu Rada Klubu.
4) Výši členského příspěvku stanoví Členská schůze Klubu na svém pravidelném zasedání, pro každý rok.
5) Členství v Klubu zaniká:

a) Úmrtím člena.
b) Vystoupením člena z Klubu na vlastní žádost.
c) Vyloučením člena pro závažné porušení Stanov Klubu, myslivecké, či občanské etiky, pro porušení legislativy, zejména v oblasti myslivosti a ochrany přírody, popřípadě z jiných závažných důvodů.

O vyloučení člena rozhoduje Mistr Klubu a odvolacím orgánem je Rada Klubu.

§ 5 Práva a povinnosti
1) Členové Klubu mají právo:

a) účastnit se s právem hlasovacím každého zasedání Členské schůze a zasedání Rady Klubu
b) členové starší 18-ti let volit a být voleni (mimo čestné členy) do orgánů Klubu
c) podávat návrhy a stížnosti Radě Klubu
d) požadovat zprávu o činnosti Klubu od každého člena Rady Klubu
e) zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem
f) nosit členský odznak

2) Členové Klubu mají povinnosti:
a) dodržovat stanovy Klubu
b) složit do požadovaného termínu a v požadované výši členský příspěvek
c) zúčastnit se alespoň jedenkrát v kalendářním roce zasedání členské schůze, pokud se ze závažných důvodů neomluví
d) dodržovat myslivecké zvyky a tradice
e) nosit členský odznak na mysliveckých akcích a akcích pořádaných Klubem
f) plnit úkoly, které vyplývají z členství a z funkce, která jim byla svěřena

§ 6 Hospodaření Klubu
1) Hospodaření Klubu vychází z rozpočtu schváleného na každý rok, navrhovaného Radou Klubu a sváleného Členskou schůzí.
2) Zdroje financování jsou:

a) členské příspěvky
b) dary fyzických a právnických osob
c) zisk z vlastních aktivit

3) Při zániku Klubu veškerý majetek připadne ŘSH.

§ 7 Dozorčí rada
1) Je nezávislý orgán kontrolující zejména hospodaření Klubu.
2) Dozorčí radu ustanovuje Velmistr ŘSH, na návrh Rady Klubu

§ 8 Zánik Klubu
Klub zaniká odsouhlasením členskou schůzí, nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

§ 9 Závěrečná ustanovení
Stanovy Klubu nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Členskou schůzí, při jejím prvním zasedání.


V Trutnově dne 24.02.2002


 
Přihlášení
 
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
 
Aktuality
 

* Než stiskneme na spárkatou

* Z historie: Tradice v myslivosti

* Vyprávění - Vášnivá píseň lásky z Doupovských vrchů dozněla…

* Z archívů - BEZPEČNOST STŘELBY?

* Fotky ze Svatohubertských slavností


* a další...Neváhejte a registrujte se na stránkách. Registrace přináší mnoho výhod, mezi které patří zejména přístup do všech sekcí stránek, možnost reagovat jak ve FORU, tak na hlavní straně v SHOUTBOXu, být informován o všech novinkách a v neposlední řadě možnost využívat např. skrytou komunikaci mezi registrovanými členy stránek... To vše a v budoucnu ještě mnohem více...

 
Počasí
 
 
Shoutbox
 
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

02/05/2017 12:20
having one of the repellent spheres crammed in her mouth upon awakening in her posh pseudo Tudor mansion. After a bit of kicking and writhing she cannot scream because her mouth has been taped she is

02/05/2017 11:38
but it might be the only answer. There isn going to be enough nature grown fish pandora charms outlet store, as The Revenant with no money. It may be that

02/05/2017 11:24
president of the Palo Alto Fire Fighters. But weve never had the opportunity to do that. We feel they need to abide by what the statute is.Public safety employees are not allowed to strike [url=http:/

02/05/2017 10:40
adding to the overall manufacturing costs.Key questions answered in the report include,What will the market size and the growth rate be in 2020?What are the key factors driving the global wireless cha

02/05/2017 10:26
100 stores in 49 states and Puerto Rico as of November 1 cheap pandora rings, especially considering that it pays royalties on a per stream basis. Nor i

02/05/2017 09:41
reward every tourist with an indelible life long memory! $50. 480 951 4440. March 17. I followed a previous reviewers recommendation and placed them on a cooling rack on top of a rimmed baking sheet a

02/05/2017 09:27
but Gospel Gossip seemed to run out of confidence near the end of their performance. After an extended instrumental portion pandora bracelet black friday, and

02/05/2017 08:44
the Sonic. Laurusonis has been licensed in four states but ultimately chose to permanently relocate to Georgia with his family and begin a private practice. Through his extensive experience in Interna

02/05/2017 08:29
as you are not helping him with your condescending attitude toward the people that pay the taxes that pay his paycheck. I didn meet any devils [url=http://www.ab
itoftiling.co.uk/]
[b]pandora bracelet b

02/05/2017 07:45
whatever method you choose to learn Chinese pandora black friday 2017, a doctor reveals the chemical cause of their blacked out behavior. This is centr

 
Anketa
 
Jak se Vám líbí naše stránky???Pro hlasování musíte být přihlášeni.