Z historie: Tradice v myslivosti
Přidal/a Webmaster dne January 16 2010 21:04:18
Zdroj: Časopis Myslivost / Myslivost / Prosinec / 2003 /
Autor: MUDr. Ludmila Vondráčková, EOSH

Dne 3. října 2003 byl Řádem svatého Huberta se sídlem v Kuksu opět uspořádán odborný seminář “Tradice v myslivosti,” tentokrát v prostorách Střední lesnické školy v Trutnově.

V první říjnovou sobotu po jednoleté pomlce způsobené loňskými povodněmi se v kukském areálu uskutečnily jubilejní desáté Svatohubertské slavnosti pořádané Řádem svatého Huberta se sídlem v Kuksu.


Novinka

Tradice v myslivosti

MUDr. Ludmila Vondráčková, EOSH

Dne 3. října 2003 byl Řádem svatého Huberta se sídlem v Kuksu opět uspořádán odborný seminář “Tradice v myslivosti,” tentokrát v prostorách Střední lesnické školy v Trutnově.
Úvodní referát přednesl velmistr Řádu svatého Huberta RNDr. Josef Štych, který nejprve přivítal přítomné a následně je seznámil s historií Řádu svatého Huberta a s jeho novodobým posláním a úkoly. Další hodnotný referát byl zaměřen na osoby zakladatele řádu Františka Antonína hraběte Sporcka a jeho rodiče a na jejich antropologický výzkum. Poté následoval referát, ve kterém se posluchači seznámili s panstvím hraběte Sporcka, zajímavý byl i referát o Mezinárodním loveckém řádu svatého Huberta.

Jako v letech předchozích měl i tento letošní, v pořadí již osmý seminář zahraniční účast, a to polskou delegaci Řádu kavalírů Řádu zlatého jelena. Semináře se zúčastnil sám jeho velmistr Marek Piotr Krzemień a dále rytíř řádu Andrzej Kopecz. Velmistr Řádu kavalírů Řádu zlatého jelena vystoupil s referátem, ve kterém působivě seznámil přítomné s historií vzniku tohoto řádu, jenž byl založen 23. srpna 1672 Jiřím Vilémem vévodou lehnickým, hlohovským a břežským, tehdy dvanáctletým chlapcem, kterému se tehdejšího dne podařilo ulovit svého prvního jelena a na památku toho založil tento řád. Ten však neměl dlouhého trvání a v podstatě smrtí mladého vévody v roce 1675 zanikl. Opět obnoven byl až 23. srpna 1998 a nyní si klade za cíl, podobně jako Řád svatého Huberta, udržovat myslivecké tradice, loveckou etiku a být tak představitelem morální a kulturní špičky polské myslivosti. Na závěr svého vystoupení předal velmistr Řádu kavalírů Řádu zlatého jelena RNDr. Josefu Štychovi pamětní medaili.

Celý seminář provázelo hudebně Královéhradecké trio lesních rohů ve složení Jan Šustr, Oldřich Vagenknecht a Ladislav Holman a přítomní měli možnost vyslechnout v krátkosti nejen přednášku o historii loveckého rohu, ale především se zaposlouchat do skladeb Dampierových, Koželuhových, Měchurových, Antonových, Maškových, Klingových, ale zazněly i signály a fanfáry Dykovy, Selementovy a Vackovy. Pro mnohé bylo jistě zajímavé srovnat provedení skladeb lesnicemi a borlicemi s provedením skladeb lesními rohy.

V odpoledních hodinách si účastníci prohlédli Sporckovu hrobku v Kuksu, doprovázanou odborným výkladem tamního kastelána pana Libora Švece, což dobře navázalo na dopolední antropologickou přednášku.

Seminář byl pak zakončen ve večerních hodinách přátelským posezením s večeří při slavnostní tabuli oživené opět podmanivými lesnými rohy Královéhradeckého tria.

Svatohubertské slavnosti

V první říjnovou sobotu po jednoleté pomlce způsobené loňskými povodněmi se v kukském areálu uskutečnily jubilejní desáté Svatohubertské slavnosti pořádané Řádem svatého Huberta se sídlem v Kuksu.

Tato akce má již svou tradici mezi myslivci, ale našla si své příznivce i mezi nemysliveckou veřejností.

Jako obvykle byla zahájena slavnostním průvodem členů Řádu svatého Huberta doprovázených členy Klubu vojenské historie v Trutnově a členy jezdeckého oddílu, dále sokolníky a psovody. Závěr průvodu tvořil kočár s velmistrem Řádu svatého Huberta a polským velmistrem Řádu kavalírů Řádu zlatého jelena, který zastupoval polskou delegaci, a hrabětem a hraběnkou Sporckovými.

Přítomné přivítal a slavnosti tak oficielně zahájil velmistr Řádu svatého Huberta RNDr. Josef Štych, zdravici přednesl i velmistr Řádu kavalírů Řádu zlatého jelena Marek Piotr Krzemień.

A pak již bylo celé odpoledne naplněno jednotlivými vystoupeními účinkujících a každý účastník si mohl vybrat podle svého zájmu a chuti. K vidění byla různá plemena loveckých psů spolu s ukázkami výcviku, Hubertova jízda a drezúra koní, dále ukázky sokolnictví, za shlédnutí stály i výstavy obrazů Františka Maxmiliána Hoffmanna a Václava Nasvětila, rytířů Řádu svatého Huberta, dále staročeský jarmark, galerie českých vín a módní přehlídka.

V kostele Nejsvětější Trojice byly ke slyšení koncerty, ať už varhanní či pěvecké, zazněly i lesní rohy a barokní hudba.

Nebývalemu zájmu se těšila, ostatně jako každý rok, národní soutěž ve vábení jelenů. Slavnostní nálada celého odpoledne pak byla vystupňována provedením svatohubertské troubené mše v kostele Nejsvětější Trojice celebrovaná královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou a večer byl zakončen, za světel pochodní nesených studenty Střední lesnické školy v Trutnově a členy Klubu přátel Řádu svatého Huberta, nádherným ohňotrojem provázeným podmanivou barokní hudbou s průvodním slovem, které ještě více umocnily celkový slavnostní dojem a připravily návštěvníkům nezapomenutelný zážitek.

A co říci na závěr ? Snad si jen přát, abychom se na podobných akcích propagujících myslivost, její kulturu a tradice setkávali častěji a v ještě hojnějším počtu.